More Articles...

  1. ผลสอบโปร วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี้ กอล์ฟ คลับ องครักษ์ นครนายก
  2. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนมิถุนายน 2563
  3. Announce Accepting application for a senior professional Golf Thai senior SPGA Annual June 2020
  4. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟสนามกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563
  5. สมาคมฯ โดยท่านนายกสุทิน ดรุณโยธิน ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้เยียวยาและช่วยเหลือนักกอล์ฟอาชีพอาวุโส
  6. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เรื่อง ขอยกเลิกรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท.
  7. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอแจ้งประกาศเลื่อนวันจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพฯ เนื่องด้วยสถานการณ์ไข้หวัดไวรัสโควิด-19
  8. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ขอยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ไข้หวัดไวรัสโควิด-19
  9. ระยะที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ณ สนามกอล์ฟ ไพร์มซิตี้ กอล์ฟ คลับ นครนายก วันที่ 23-24 เมษายน 2563
  10. ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำเดือนเมษายน 2563