หลักของผมตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกที่สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่สนามกอล์ฟเมืองแก้ว บางนา ก็คือสโลแกน

“คนกีฬา ทำให้ ไม่ทำเอา”

และเมื่อได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ผมจึงได้คัดสรรคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตใจที่เสียสละ เพื่อมาร่วมกันทำสิ่งใหม่ๆให้แก่สมาคม จะได้เป็นที่น่าเชื่อถือ เชิดหน้าชูตา มีเกียรติภูมิ สมกับที่เคยมีชื่อตอนจัดตั้งครั้งแรกว่า “สมาคมครูกอล์ฟ” ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

จากนี้ไป คณะกรรมการชุดนี้จะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวคิดและทิศทางตามที่ผมประกาศไว้ เพราะเราต้องการให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสมาคม และต้องการสมาชิกทุกท่านมีความสุขร่วมกันในกิจกรรมของสมาคม จึงขอแจ้งแนวทางให้สมาชิกได้ทราบดังนี้

  1. ในด้านจัดการแข่งขัน จะจัดรายการแข่งขันตามนโยบายที่จะปรับปรุงการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐาน ให้ทุกคนทุกกลุ่มอาชีพได้มีส่วนร่วม มีความสุขร่วมกัน ไม่ให้มีข้อครหาใดๆในทางเสื่อมเสีย ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตลอดเวลา
  2. ด้านงานทะเบียน จะให้นายทะเบียนปรับปรุงระบบงานทะเบียนสมาชิกใหม่ ให้ถูกต้อง พร้อมกับให้โอกาสผู้ที่ขาดจากสมาชิกภาพทั้งหลายได้กลับคืนสู่สมาคมใหม่ ด้วยนโยบาย ให้กลับมาสมัครใหม่ โดยไม่คิดค่าสมาชิกค้างจ่ายย้อนหลัง
  3. ด้านบัญชีและการเงิน ให้เหรัญญิก ตั้งต้นปรับปรุงงานใหม่ ให้เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชีและการเงิน ดำรงไว้ซึ่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลาและจะประกาศในเวบไซต์ของสมาคม
  4. ด้านพัฒนา ให้ศึกษาและดำเนินการงานพัฒนาร่วมกับชุมชน สถาบัน องค์กรต่างๆเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
  5. ด้านต่างประเทศ ให้ดำเนินการเพื่อสร้างความชื่อเสียงสมาคมในกลุ่มประเทศอาเซียนให้สอดคล้องกับการเปิด AECและมีแนวคิดในการจัดตั้ง “เอเชี่ยนซีเนียร์ทัวร์” Asian Senior Tour โดยจะพยายามรวบรวมโปรซีเนียร์ของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียเข้าร่วมเช่นเดียวกันกับที่อเมริกามี Champions tour และยุโรปมี European Senior tour
  6. ด้านประชาสัมพันธ์ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกและสังคมทั่วไปในทุกช่องทาง เพื่อให้กิจกรรมของสมาคมได้รับการกล่าวขวัญ ยอมรับ เป็นที่ภาคภูมิใจของสมาชิก และเป็นที่เชื่อถือของผู้สนับสนุน
  7. ด้านสวัสดิการ ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและการฌาปนกิจแก่สมาชิก
  8. ด้านอาคารสถานที่ ให้มีการปรับปรุงพัฒนาโดยย้ายที่ทำการไปตั้งให้มั่นเหมาะ เป็นที่เป็นทาง น่าเชื่อถือ เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสง่าราศี
  9. ด้านวินัย ให้ดำเนินการควบคุม ส่งเสริม พัฒนามารยาทและการปฏิบัติตนของสมาชิก สกอท. เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น และเยาวชนรุ่นหลัง
  10. ด้านกฎข้อบังคับและมารยาทกอล์ฟ ให้วางกรอบกติกามารยาทการเล่นกอล์ฟให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับและมารยาทอันดีงามตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการชุดนี้จะตั้งใจขับเคลื่อนภารกิจด้วยความขยันขันแข็งและเสียสละ เพื่อให้สมาคมอันเป็นที่รักของทุกท่านมีชื่อเสียง มีเกียรติภูมิ สมดังที่ท่านให้ความไว้วางใจ

ด้วยความขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน
พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ
นายกสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย