รายนามคณะกรรมการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

 1. พลตำรวจตรี  นรศักดิ์  เหมนิธิ     นายกสมาคม
 2. พลอากาศเอก  ธีรฉัตร์  กระโจมแก้ว     อุปนายก คนที่ 1
 3. นายกิตติชัย  อินทร์นุรักษ์     อุปนายก คนที่ 2
 4. พันตำรวจโท ประดับ  สายสกลเดช     เลขาธิการ
 5. นางรัชนี  จนิษฐ     เหรัญญิก
 6. นายชยุค  ธนภัทร์กุล     นายทะเบียนและกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 7. นายวัลลภ  ขนาดนิด     กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
 8. นายทวีศักดิ์  บุตรตัน     กรรมการประชาสัมพันธ์
 9. นายธวัชชัย  ชายชาญ     กรรมการฝ่ายวินัย
 10. นางสาวศิรินทรา  โพธิ์บุรีพานิช     กรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์
 11. นายสุทธิพงษ์  แสงเงิน     กรรมการฝ่ายกฎข้อบังคับ
 12. นายปิยกร  ใจเจริญ     กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
 13. นายวิเชียร  พุทธรักษา     กรรมการฝ่ายพัฒนา
 14. นายวิศิษฎ์  พิทักษ์สิทธิ์     กรรมการกลาง
 15. นายอุทร  พุทธสิมมา     กรรมการกลาง
 16. นายปรีชา  ภู่ระหงษ์     กรรมการกลาง
 17. นายเกษม  มูลจันทร์     กรรมการกลาง

รายนามคณะที่ปรึกษาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

 1. พล.ต.อ. อดุลย์     แสงสิงแก้ว
 2. พล.ต.ท. ทองธัช     อินทรทัต
 3. พล.ต.ท. ภาณุ     เกิดลาภผล
 4. พล.ต.อ. สุเทพ     เดชรักษา
 5. นายสุภชัย     วีระภุชงค์
 6. นายวิวรรธน์     ไกรพิสิทธิ์กุล
 7. นายสมบัติ     แสงชาติ
 8. นายณัฐพฤทธิ์     ณ พัทลุง

รายนามคณะที่ปรึกษานายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

 1. นายสุขสันต์     โพธิวัฒน์
 2. นายจำเนียร     จิตรประสงค์
 3. นายสุเทพ     บุญภิมุข