รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

 1. นายสุทิน  ดรุณโยธิน     นายกสมาคม
 2. นายวรเชษฎฐ์  ไกรนรา     อุปนายก คนที่ 1 และเหรัญญิก
 3. นาวาอากาศเอก ศิวสิทธิ์  สว่างวงศ์     เลขาธิการ และกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
 4. นายยรรยงค์  ทองแท่งไทย     นายทะเบียน
 5. นายสมภวิล  ตอพฤกษา     กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์
 6. นายสมคิด  ชื่นฉ่ำ     กรรมการวินัย
 7. นายทรงวุฒิ  ภักดีไทย     กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 8. นายวัฒนชัย  คล้ายคลึง     กรรมการกฎข้อบังคับ
 9. นายสมชาย  อ่อนอิ่มสิน     กรรมการสวัสดิการ และกรรมการฝ่ายพัฒนา
 10. นายณัฐพงษ์  รุ่งเรือง     กรรมการกลาง

รายนามคณะที่ปรึกษาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

 1. นายเมธี  สุทัศน์ ณ อยุธยา   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 2. นายเดชา  เศวตศิโรรัตน์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 3. นายเมธี  สุทัศน์ ณ อยุธยา   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 4. นายเดชา  เศวตศิโรรัตน์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 5. นายสุพจน์  อนุพันธ์   ที่ปรึกษาสมาคม
 6. นายสิทธิชัย  เหล็งศรีชะเอม   ที่ปรึกษาสมาคม
 7. นายจำรัส  ห่วงสกุล   ที่ปรึกษาสมาคม
 8. นายพีระพล  นุชนาฎ   ที่ปรึกษาสมาคม
 9. พลตรี  บุญมณี   ที่ปรึกษาสมาคม
 10. นายชัยวิทย์  สิทธิวงศ์   ที่ปรึกษาสมาคม
 11. Mr. Alexander Vincent Mcka   ที่ปรึกษาสมาคม
 12. นายอภิชา  ดรุณโยธิน   ที่ปรึกษานายก
 13. นายสุพจน์  อนุพันธ์   ที่ปรึกษานายก
 14. นายสิทธิชัย  เหล็งศรีชะเอม   ที่ปรึกษานายก
 15. นายจำรัส  ห่วงสกุล   ที่ปรึกษานายก
 16. นายพีระพล  นุชนาฎ   ที่ปรึกษานายก
 17. พลตรีคนึง  บุญมณี   ที่ปรึกษานายก

รายนามคณะอนุกรรมการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

 1. นางสุวลักษณ์  ประสานเกียรติราช   
  อนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
 2. คุณวีระสันต์  วรรธโยธิน   
  อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
 3. คุณยรรยงค์  ทองแท่งไทย   
  อนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน