สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมประจำ ปี 2558 โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก จะต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สกอท. ถ้าผู้สมัครเป็นนักกอล์ฟอาชีพสังกัดสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอื่นๆ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกของสมาคมนักกอล์ฟอาชีพนั้นๆ และต้องมีสมาชิกสามัญของ สกอท.รับรอง 1 คน ถ้าผู้สมัครเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นต้องแสดงหลักฐาน ว่าได้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติ และ ภาคข้อเขียนจากคณะกรรมการคัดเลือกนักกอล์ฟสมัครเล่นเพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย สกอท. แล้วโดยยื่นต่อเลขาธิการของ สกอท.โดยผู้สมัครต้องชำระค่าสมัคร

pdfอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

pdfระยะสอบโปร แดนคูน