ประกาศสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. ประจำปี 2561

หนงสอสอบเปนภาษาไทย ไพรมซต 1

หนงสอสอบเปนภาษาไทย ไพรมซต 2

หนงสอสอบเปนภาษาไทย ไพรมซต 3

หนงสอสอบเปนภาษาไทย ไพรมซต 4

Announce Accepting application for a senior professional Golf for 2018

หนงสอสอบเปนองกฤษ ไพรมซต 1

หนงสอสอบเปนองกฤษ ไพรมซต 2

หนงสอสอบเปนองกฤษ ไพรมซต 3

หนงสอสอบเปนองกฤษ ไพรมซต 4